Seminarium eksperckie:

Wspieranie rozwoju małych jednostek wytwórczych przy udziale środków publicznych na szczeblu lokalnym


Ekspert:

dr r.rp. Magdalena Porzeżyńska


Termin, czas trwania i miejsce:

już wkrótce!

4,5 godziny zegarowe + 0,5 godziny przerwa kawowa,

Gdańsk


Zakres tematów:

  1. Przegląd i analiza obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wsparcia małych jednostek wytwórczych (małych instalacji, mikroinstalacji i prosumentów) na gruncie prawa krajowego i prawa UE
  2. Rola samorządu terytorialnego w procesie zapewnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii (ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych gminy, zagadnień energetyki rozproszonej i klastrów energii)
  3. Przegląd istniejących instrumentów wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanych na poziomie lokalnym
  4. Kluczowe problemy związane z realizacją projektów przy udziale środków publicznych
  5. Wsparcie małych jednostek wytwórczych w wybranych gminach – studium przypadku

Zapisy i kontakt:

Wszelkie informacje na temat seminarium eksperckiego dostępne są pod mailem: mariusz.szyrski@im.edu.pl

Koszt udziału w seminarium w kwocie 200 zł obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, dokumenty poświadczające udział w seminarium.

Opłatę za seminarium eksperkie należy uiścić na konto Instytutu Metropolitalnego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 maksymalnie na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę seminarium.

Zapisy na seminarium eksperckie możliwe są przez FORMULARZ